♥♥..မၛႝဳသုီဖအုိတ္ရအဵ ဟြံဍဳိက္ေပင္ကုႝပဿိက္ဆႏၵႏြံမၢး ဘုိင္ကုႝကသပ္ညိဂွ္ အာတ္ဏာဂုဏ္ လၲဴေကာန္ဂကူမန္ပု႙ သုီဖအုိတ္ရအဵ တင္ဂုဏ္ရအဵ..♥♥

မန္

Download ေဆာ့၀ဲ

ဗုႝတုဲေတွ္ စုတ္ညိ

Donwload Sony Vegas Pro 11.0 For Free

 
သြက္ရဲပုိယ္ညး ၀ါသနာ ကုတ္ဆက္ Video တအ္ တၛဲဏံ ဂြံနင္ Software မြဲတုဲ သြြက္ရဲပုိယ္ ညးမိက္ဂြံကုတ္ဆက္ Video တအ္ေတွ္ ဒွ္ Software ခုိဟ္မြဲရ။  Sony Vegas Pro 11 ဏံဂွ္ အယ်ဲေလ၀္ေဍာတ္ သုင္ေစာဲေလ၀္ေလာဲ ခုိဟ္ေလ၀္ခုိဟ္ မြဲပႜန္ဂွ္ဒွ္မံင္ Free တုဲ သြက္ပုိယ္ေတွ္ ပုဪတုဲခုိဟ္ဂႜဳိင္ရ။ ယ၀္ႏံံြပဿိက္မိက္ဂြံသုင္ေစာဲမၢး ဗြဲကုိပ္ကႜာ အာေဂႜာင္ [ Download ] ေကတ္      

 (အဏံညိ-Download) တုဲေတွ္ Extract ေထာံ File ဂွ္ညိ။ Install ေထာံ Software ဂွ္တုဲ ထပ္ Extract ေထာံ Patch ဂွ္ပႜန္ညိ။ တုဲေတွ္ Copy ေကတ္ Patch ဂွ္အာ Paste  ပႛဲ Computer > Local Disk (C:) > Program Files > Sony Vegas Pro 11.0 တုဲ Run ေထာံ Patch ဂွ္ညိ တုဲေတွ္ဍဳဪ Patch ဂွ္ညိ တုဲေတွ္ Exist ေထာံညိ။ ဒးစုိတ္ေတွ္ လၸ၀ုိတ္စ Like, Share ညိ။ တင္ဂုဏ္ရအဲ။

 

Adobe photoshop Cs 6
သြက္ရဲညးမိက္ဂြံေကၜာန္ photoshopn.Cs6 မၢးေကတ္ဒှာဲဏံညိ
(Download)
 

သြက္ဂြံတတ္မလိက္မန္ ပႜဲကုႝဖုင္<>HIMON<> Mon <> ဏံဂွ္ ဒွ္ Font mon သြက္ဂြံသုင္ေစာဲအာ ပႜဲကုႝဖုင္ မဒွ္ရ
 
ယဝ္ႏြံပဿိက္သုင္ေစာဲမၢး ႐ုဲေကတ္ညိ 

 သြက္ညးမသုင္ေစာဲ UnimMon Download ေကတ္ (ဒှာဲဏံ) ညိ
သြက္ညးမသုင္ေစာဲ Mon Download ေကတ္ (ဒှာဲဏံ) ညိ

Video ဗုီဂြံစုတ္ မလိက္မန္ ပႜဲကုႝဖုင္
ေဆာဲ့ဝဲ သြက္ရဲပု႙ ဂြံပံက္ကႅင္ဒြက္ ကုီ ပံက္ VIDEO ကုီ
ယဝ္ဟြံဂြံဏီေတွ္ ႐ုဲေကတ္ညိ

 1-Download MPC STAR PLAYER 
2- Download VLC MEDIA PLAYER
3-Download FINAL MEDIA PLAYER 
4-Download WINAMP PLAYER 


  

ေဆာဲ့ဝဲ SKY သြက္ဂြံတက္က်ာ သုီ႐ုပ္ ယဝ္ႏြံပဿိက္သုင္ေစာဲမၢးေကတ္ညိ
VZO - DOWNLOAD 

Gtalk <> ယဝ္ႏြံပဿိက္သုင္ေစာဲမၢးေကတ္ညိ
 


 

သြက္႐ဲတအ္ ယဝ္ေဝသနာ မိက္ဂြံေကၜာန္မလိက္ - 3D - မၢး
ေကတ္ေဆာဲ့ဝဲဏံညိ<>နဲဂြံေကၜာန္ဂွ္ ေလာဲေလာဲရ...
ဗုႝေကတ္ ဗုီဏံတုဲ ဆက္ေကၜာန္ဗက္အာညိ... 

ေကတ္ေဆာဲ့ဝဲအဏံညိ

Xara-3D.6.0 portable DOWNLOAD

  

ေဆာဲ့ဝဲ-သြက္ရဲတအ္ ဂြံတံင္ေကတ္ VIDEO ကုီ Mp3 ကုီ
ယဝ္ဟြံဂြံဏီေတွ္ ေကတ္ညိ
Internet Download Manager

ယဝ္ႏြံပဿိက္သုင္ေစာဲမၢး ေကတ္ဒှာဲဏံညိ
>>>-Download

 

YOU TUBE DOWNLOAD
 ယဝ္႐တံင္ေကတ္ VIDEO ေတွ္ သုင္ေစာဲခုိဟ္မံင္
  
ပု႙တံင္ေကတ္မြဲတုဲဓဝ္ ဂၜဳင္ဂၜဳင္ေလဝ္ဂြံမံင္  
ေကတ္ေဆာဲ့ဝဲအဏံညိ
>>YouTube Download